Изола-Петров ЕООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

27 Ноември

лого оперативна програма иновации и конкурентоспособност

На 24 ноември 2017 г., Изола-Петров ЕООД сключи договор по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на Изола-Петров ЕООДи намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.

 

В тази връзка дейностите по проекта са насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на компанията и използване на специализирани консултантски услуги водещи до:

  • Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на нова енергоефективна и високопроизводителна линия за листов материал.
  • Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез инвестиции в „чисти“ технологии за обратно използване на пречистена вода в технологичния процес, посредством внедряване на система за пречистване на вода.
  • Рационалното енергийно управление на предприятието чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.

 

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на Изола-Петров ЕООД.


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/izolapetrov/www/root/wp-content/themes/industic/inc/template-tags.php on line 972