Избор с публична покана 12.01.2018 г.

12.01.2018

лого оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам:

  • Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и система за производство на битумни изделия по обособени позиции;
  • Обособена позиция 1: Линия за производство на листов материал – 1 бр
  • Обособена позиция 2: Система за пречистване на вода – 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 24:00 часа на 20.01.2018 година.


Проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК