Иновации и конкурентоспособност
15.05.2018


Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за пречистване на отпадни води – 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 24/05/2018

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)


Проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК