Иновации и конкурентоспособност
20.02.2018


Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и система за производство на битумни изделия по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Линия за производство на листов материал – 1 бр

Обособена позиция 2: Система за пречистване на вода – 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 24:00 часа на 28.02.2018 год


Проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК